Ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe OC

Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolnika uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Zgodnie z przepisami tej ustawy, umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie. Objęcie gospodarstwa w posiadanie może być wynikiem np. zakupu tego gospodarstwa, odziedziczenia, czy też obdarowania. W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, tj. posiadania ochrony ubezpieczeniowej, przepisy przewidują karę w wysokości jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę - wysokość tego wynagrodzenia ogłaszana jest w stosownych przepisach i ustalana jest najczęściej raz do roku.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Oznacza to, iż zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządzi sam rolnik, jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba   pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie. Osobą pracującą w gospodarstwie rolnym jest nie tylko osoba w nim mieszkająca, ale także osoba w nim pomagająca, dokonująca napraw, czy też świadcząca pomoc sąsiedzką. Jeśli któraś z tych osób wykonując czynności związane z gospodarstwem wyrządzi szkodę tzw. osobie trzeciej np. turyście, listonoszowi czy kierowcy przejeżdżającego właśnie samochodu, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno za szkodę będącą wynikiem uszkodzenia ciała, np. wypłaci zadośćuczynienie czy zwróci koszty leczenia, jak i za szkodę na mieniu, tj. np. za zniszczoną odzież, czy samochód.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzące w skład gospodarstwa rolnego

Budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć jest będący w posiadaniu rolnika obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach- niezależnie od jego przeznaczenia - także, gdy stoi niewykorzystywany. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych powstaje w momencie pokrycia budynku dachem.

Dobrowolne ubezpieczenie mienia ruchomego

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, to jedne z najbardziej popularnych - dobrowolnych ubezpieczeń rolnych. Ich zakres obejmuje:

 • sprzęt rolniczy, np. maszyny i narzędzia,
 • ziemiopłody,
 • materiały i zapasy, np. nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, rowery,
 • zwierzęta gospodarskie, np. konie, bydło, trzodę chlewną, owce, kozy, drób a także koty i psy,
 • meble wbudowane, drzwi, okna, podłogi, glazurę, armaturę, kominki i inne tzw. stałe elementy w budynku mieszkalnym,
 • sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audio-wideo, komputery, meble, dywany, książki, ubrania i inne tzw. ruchomości domowe w budynku mieszkalnym.

Ubezpieczenie chroni rolnika od szkód powstałych następstw zdarzeń losowych jak i od ich kradzieży. Ponadto ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, przepięć elektrycznych a także porażenia zwierząt prądem elektrycznym.

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie to skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych, tzn. że rolnik płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część Towarzystwo Ubezpieczeniowe rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa.

W obecnym czasie,ubezpieczeniem objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna, tj.:

 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • ziemniaki,
 • buraki cukrowe,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • warzywa gruntowe,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • truskawki,
 • rośliny strączkowe.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane przez:

 • powódź,
 • grad,
 • suszę,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne.

Ubezpieczający może ubezpieczyć konkretną uprawę od pojedynczych ryzyk, albo wykupić pakiet „wiosna” (grad + przymrozki wiosenne), lub pakiet „jesień” (ujemne skutki przezimowania + przymrozki wiosenne + grad).

Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie skierowane jest do producentów rolnych, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. Wysokość dopłat do składki ubezpieczeniowej- ze strony Państwa- wynosi 50%.

W obecnym czasie ochroną ubezpieczeniową objęta może zostać podstawowa produkcja upraw:

 • zboża,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

Ponadto polisą objęte mogą być także zwierzęta gospodarskie, takie jak:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • świnie,
 • drób.

Ubezpieczenia zwierząt

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich właścicieli zwierząt, a więc osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Ubezpieczyć można nie tylko zwierzęta gospodarskie, ale również trzodę chlewną w wielkich fermach, konie sportowe, a nawet strusie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa szkody powstałe w wyniku padnięcia i choroby zwierząt, a także skutki zdarzeń losowych m.in. ognia lub powodzi.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie robocze, bydło, owce, kozy),
 • konie wyścigowe, sportowe i rekreacyjne,
 • trzoda chlewna w gospodarstwach fermowych,
 • strusie i emu.

Ubezpieczenie zwierząt może być zawarte w zakresie:

 • podstawowym (od padnięcia),
 • rozszerzonym (od padnięcia i uboju z konieczności).

W ubezpieczeniu zwierząt TU odpowiada za szkody, powstałe wskutek padnięcia lub uboju z konieczności powstałe w wyniku:

 • choroby zwierzęcia,
 • nieszczęśliwego wypadku, w tym także za szkody spowodowane zdarzeniami losowymi w postaci ognia, powodzi, huraganu, piorunu, lawiny, obsunięcia się ziemi.

Można również ubezpieczyć:

 • utratę produkcji mleka,
 • koszty związane z utylizacją zwłok bydła i koni roboczych,
 • utratę płodu i młodego przychówku u koni i bydła.

Ubezpieczenie zwierząt może być zawarte jako:

 • ubezpieczenie indywidualne, w którym ubezpieczającymi są właściciele zwierząt w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz inni hodowcy i właściciele zwierząt,
 • ubezpieczenie gospodarstw wielkostadnych (fermowych), które przeznaczone jest dla gospodarstw rolnych prowadzących ewidencję księgową,
 • ubezpieczenie powszechne, które przeznaczone jest dla określonej terytorialnie zbiorowości właścicieli zwierząt, ubezpieczenie krótkoterminowe, które zawierane są na czas transportu, wystaw, zawodów, trzebienia, opasu.

Ubezpieczenia agroturystyczne

Agroturystyka - forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Ta forma turystyki obejmuje różnego rodzaju usługi, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodniowe posiłki, wędkarstwo i jazdę konną, po uczestnictwo w pracach gospodarskich.
Ten rodzaj turystyki wiejskiej, znany jest w Polsce od dawna jako „wczasy pod gruszą”.

W związku z powyższą działalnością oferowane są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone agroturystom w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego gospodarstwa agroturystycznego gdzie za agroturystów uważa się osoby trzecie korzystające z usług tego gospodarstwa. To ubezpieczenie nie dotyczy np. szkód jakich może doznać wczasowicz uczestniczący w typowych pracach rolniczych. Tutaj zakres odpowiedzialności objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC gospodarstwa rolnego.